Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata

Solution

In principe geldt voor de geodata die door de Geodesk wordt aangeboden, binnen Wageningen University & Research een Open Data beleid. Dit betekent dat de meeste geodata intern vrij te gebruiken is. Voor de geodata geldt echter wel dat deze niet aan derden buiten Wageningen University & Research (bijvoorbeeld opdrachtgevers) geleverd mag worden. De enige uitzondering hierop zijn datasets die door de bronhouder als Open Data zijn bestempeld, zoals TOP10NL waarvan het Kadaster bronhouder is. In de metadata van een bestand is te zien welke toegangsrestricties er gelden.

Een aantal datasets mogen niet zomaar door iedereeen gebruikt worden, omdat we daar specifieke afspraken over hebben gemaakt met de bronhouders. Het gaat daarbij om luchtfoto's van 2000, 2003, 2006 en 2008 en bepaalde bestanden die voor de WOT zijn ingewonnen.

Luchtfoto's van 2000, 2003, 2006, 2008: Deze data mag alleen gebruikt worden door Wageningen Environmental Research (Alterra) voor onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (voorheen Min.EZ, voorheen Min. EL&I, voorheen Min. LNV) en/of het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit en voor niet-commercieel onderzoek door studenten.

WOT-bestanden: Deze bestanden zijn specifiek ingewonnen voor WOT-projecten en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Als je toegang wilt tot bepaalde geodata, dan kun je via dit ticketsysteem de Geodesk om toegangsrechten vragen.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

Most datasets provided by the Geodesk are accessible for everyone within Wageningen University & Research and free to use internally. It is not allowed to give this data to third parties (for example principals/commisioners). The only exception are datasets that are made publicly available as Open Data by the owner of the data, like TOP10NL of which the Dutch Cadastre is the owner. In the metadata of a dataset, you can find what access restrictions apply.

Some datasets are not accessible by everyone within Wageningen University & Research, because of specific contracts with the owners. The datasets with limited access are aerial images of 2000, 2003, 2006 en 2008 en specific datasets which were acquired for the WOT-tasks.

Aerial images of 2000, 2003, 2006 and 2008: This data may only be used by Wageningen Environmental Research (Alterra) for research commissioned by he Ministry of Economic Affairs (formerly Min. EL&I, formerly Min. LNV) and by students for non-commercial use.

WOT-datasets: The datasets are aqcuired specifically for WOT-tasks and may not be used for other purposes.

If you want access to specific geodata, you can ask the Geodesk for access rights using this ticketsystem.

 

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Databestanden aanschaffen / Buying datasets
Wat kost het gebruik van ArcGIS? / What does it cost to use ArcGIS?
Buitenlandse data / Foreign data
Kan ik een dataset beschikbaar stellen voor de hele WUR? / Can I make a dataset available for the whole of WUR?
Data uit de centrale geodatabase (GDB3) is verplaatst / Data from the central geodatabase (GDB3) has moved
Article details
Article ID: 9
Category: Knowledgebase
Date added: 27-03-2013 16:28:36
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (4)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid