Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Data uit de centrale geodatabase (GDB3) is verplaatst / Data from the central geodatabase (GDB3) has moved

Solution

Vanaf 14 januari is de GDB3-database niet meer beschikbaar. De geodata die hierin beschikbaar was wordt nu op een andere manier aangeboden.

Wij bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat deze overgang met zich meebrengt. De reden voor deze verandering is dat de ondersteuning vanuit Microsoft stopt voor het Operating System van de server waarop de GDB3-database draait en dat FB-IT de server zal uitschakelen. Ons plan om de centrale geodata op een meer open manier aan te bieden hebben we daarom versneld moeten uitvoeren.

Het voordeel van deze migratie is dat de data nu niet alleen meer vanuit ESRI-software te benaderen is, maar ook vanuit andere software, zoals QGIS. Binnenkort worden er ook layerfiles van QGIS (*.qlr) aangemaakt binnen de map ‘LayerFiles’, zodat je ook in QGIS de data met vrijwel identieke opmaak kunt gebruiken.

De vectordata, raster catalogs en tabellen uit de GDB3 zijn overgezet naar file geodatabases en de rasterdata zijn omgezet naar Geotiffs. Al deze data is nu beschikbaar via de share W:\PROJECTS\Geodata. Binnen deze share zijn de gegevens per datatype gestructureerd.

Op de V:-schijf zijn nieuwe layerfiles (*.lyr) aangemaakt welke verwijzen naar de juiste bron. Deze vernieuwde layerfiles staan in de map ‘LayerFiles’. Hier komen later ook de qlr-files voor QGIS. De oude layerfiles staan nog in de map LayerFiles-2013, maar zullen binnenkort verdwijnen.

Mocht je zelf Map Documents (mxd’s), layerfiles of scripts hebben met een verwijzing naar data in de GDB3, dan zul je deze moeten aanpassen om te kunnen blijven gebruiken. Je kunt daarbij gebruik maken van de nieuwe layerfiles op de V:-schijf of je moet zelf de Source aanpassen.

Om de juiste source te vinden kijk je eerst naar het type data. Dit bepaalt de map binnen W:\PROJECTS\Geodata (dus ‘Features’, ‘RasterCatalogs’, ‘Rasters’ of ‘Tables’). Vervolgens kijk je naar de ‘owner’. Dit is de tekst voor de punt in de naamgeving van de data. Van de feature class BODEM.Bodemkaart50000_v2014 is BODEM de owner. Per owner is er een map aangemaakt op de nieuwe share. In dit voorbeeld is dat dus W:\PROJECTS\Geodata\Features\BODEM\. Binnen deze map vind je dan de data onder dezelfde naam (echter altijd in hoofdletters). De feature class BODEM.Bodemkaart50000_v2014 in de feature dataset BODEM.Bodem50_v2014 is nu te vinden als feature dataset BODEMKAART50000_v2014 in de file geodatabase BODEM50_V2014 in de map W:\PROJECTS\Geodata\Features\BODEM\.

De RasterCatalogs voor TOP25-scans en Bonnebladen zijn vanwege hun omvang en complexiteit niet omgezet naar RasterCatalogs, maar naar afzonderlijke rasters. Deze rasters zijn te vinden binnen W:\PROJECTS\Geodata\DataFromGDB3\RasterCatalogs\TOPOGRAFIE\Bladen-Top25 en W:\PROJECTS\Geodata\DataFromGDB3\RasterCatalogs\TOPOGRAFIE\Bladen-Bonne.

Data die enkel toegankelijk waren voor WOT-onderzoek (en waarvoor je in de GDB3 specifieke VIEWER_WOT-rechten nodig had) zijn niet overgezet naar W:\PROJECTS\Geodata, maar naar W:\PROJECTS\DUIN\Data. De map W:\PROJECTS\DUIN\Data is uiteraard enkel toegankelijk voor WOT-onderzoekers.

Mocht je problemen ervaren met het terugvinden van de data, stuur dan een nieuw ticket in op https://help.geodesk.nl (dit mag in het Nederlands) en dan zullen we je ze snel mogelijk helpen. 

 

============== ENGLISH ====================================== 

From January 14th the GDB3-database will not be available anymore. The geodata is made available in a different way now.

We apologize for any inconveniences which this migration might cause. The reason for this change is that the support from Microsoft stops for the Operating System on the server on which the GDB3-database runs and that FB-IT will shut down this server. Because of this we had to realize our plan to make the data available more open, even faster than foreseen.

The advantage of this migration is that the data now can be used with other software than ESRI, for example QGIS. Soon we will create QGIS layerfiles (*.qlr), so you can use the data with almost identical symbology in QGIS.

The vector data, raster catalogs and tables from the GDB3 are converted to file geodatabases and the raster data are converted to Geotiffs. All these data are now available via the share W:\PROJECTS\Geodata. Within this share there is a folder for each datatype.

On the V:-drive new layerfiles (*.lyr) are created which direct to the right source. You can find the new layerfiles in the folder ‘LayerFiles’. At a later moment the new qlr-files for QGIS will be added here. The old layerfiles are still available in the folder LayerFiles-2013, but will be removed soon.

If you have Map Documents (mxd’s), layerfiles or scripts which direct to data in the GDB3, than you will have to adjust these to be able to continue the use. For this, you can use the new layerfiles on the V:-drive or you can adjust the source yourself.

To be able to find the right source, first look at the datatype. This determines the folder within W:\PROJECTS\Geodata (named ‘Features’, ‘RasterCatalogs’, ‘Rasters’ and ‘Tables’). Next you will have to look at the ‘owner’. This is the text before the dot in the name of the data. For example: ‘BODEM’ is the owner of the feature class ‘BODEM.Bodemkaart50000_v2014’. For each owner a folder is created on the new share. In this example the folder is called W:\PROJECTS\Geodata\Features\BODEM\. Within this folder you will find the data with the same name (but now always in capitals). The feature class BODEM.Bodemkaart50000_v2014 within the feature dataset BODEM.Bodem50_v2014 can now be found as feature dataset BODEMKAART50000_v2014 within the file geodatabase BODEM50_V2014 in the folder W:\PROJECTS\Geodata\Features\BODEM\.

The RasterCatalogs for TOP25-scans and ‘Bonnebladen’ are not converted to RasterCatalogs because of the size and complexity. They are converted to seperate rasters. These rasters can be found at W:\PROJECTS\Geodata\DataFromGDB3\RasterCatalogs\TOPOGRAFIE\Bladen-Top25 and W:\PROJECTS\Geodata\DataFromGDB3\RasterCatalogs\TOPOGRAFIE\Bladen-Bonne.

Data which was only accessible for WOT-research (and for which you needed the VIEWER_WOT-privileges in the GDB3) are not moved to W:\PROJECTS\Geodata, but to W:\PROJECTS\DUIN\Data. The folder W:\PROJECTS\DUIN\Data of course is only accessible for WOT researchers.

If you experience problems in finding back some data, please send in a new ticket at https://help.geodesk.nl and we will help you as soon as possible.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Snel zoeken naar bestanden in ArcGIS / Quick search for files in ArcGIS
Default Home Folder aanpassen in ArcGIS / Adjust Default Home Folder in ArcGIS
Buitenlandse data / Foreign data
MXD aanpassen voor nieuwe geodatabase (GDB-3) / Change MXD to use new geodatabase (GDB-3)
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Article details
Article ID: 39
Category: ArcGIS software
Date added: 09-01-2020 16:59:33
Rating (Votes): Article not rated yet (0)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid